Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

DUO is de afkorting voor de Dienst Uitvoering Onderwijs en het is onderdeel het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  DUO is verantwoordelijk is voor de uitvoering van verschillende onderwijswetten en – regelingen. Verder bieden zij ondersteuning, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aan gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering.

Wat doet het DUO?

DUO is verantwoordelijk voor het bekostigen van onderwijsinstellingen. DUO betaald dus scholen en opleidingsinstituten. DUO is ook verantwoordelijk voor de studiefinanciering aan studenten en helpt studenten met de tegemoetkoming in de schoolkosten. DUO is ook de organisatie die lesgelden int. Verder zijn zij verantwoordelijk voor het innen van lesgeld en studieschulden.

Onderwijs
De DUO regelt onder andere de volgende betalingen met betrekking tot onderwijs en studeren: studiefinanciering, aanvullende beurs, studielening, extra lenen, terugbetaling lesgeld, extra reiskostenvergoeding, schadevergoeding voor onkosten, nul-lening, collegegeldkrediet, ov-vergoeding, financiering voor scholieren, tegemoetkoming scholieren, aanvullende toelage, lerarenbeurs, extra studiefinanciering, tegemoetkoming leraren, en eenoudertoeslag.

Inburgering
Buitenlandse personen die in Nederland willen komen wonen en werken dienen in veel gevallen in te burgeren. Dienst Uitvoering Onderwijs ondersteunt deze mensen en gemeenten bij regelen van de inburgering in Nederland. Als je moet inburgeren dan dien je contact op te nemen met de DUO en samen gaan jullie je een deel van de inburgering regelen. Zo worden de inburgeringexamens bij de DUO afgenomen. Zij kunnen je ook informeren over de kosten en eventueel leningen voor de inburgeringsexamens.

Studiefinanciering

De Dienst Uitvoering Onderwijs voert  verschillende wettelijke regelingen. Jaarlijks worden normbedragen vastgesteld in onder andere de volgende wettelijke regelingen:

BSF 2000: Besluit studiefinanciering 2000;
BTOS: Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000;
WSF BES: Wet studiefinanciering BES;
WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Voor de periode januari tot en met augustus 2022 gelden de volgende normbedragen studiefinanciering:

Normbedragen Studiefinanciering MBO
Basisbeurs                     €  88,48            € 288,77
Aanvullende beurs          € 362,50           € 385,86
Lening                           € 192,76             € 192,76
Totaal                            € 643,74            € 867,39

Normbedragen Studiefinanciering HBO en Universiteit
Vanwege de coronamaatregelen is het collegegeld in het studiejaar 2021-2022 eenmalig 50% lager. Hierdoor valt ook het collegegeldkrediet lager uit.

Lening                            € 513,83
Aanvullende beurs           € 419,04
Collegegeldkrediet           €  90,33
Totaal                             € 1.023,20

Studiefinanciering en bewind

Mocht je een opleiding willen gaan volgen of al volgen terwijl je onder bewind staat, dan is de studiefinanciering één van de inkomstenposten die je bewindvoerder moet vermelden in de Rekening en Verantwoording Bewind aan de kantonrechter.