Werkgevers

Werkgevers mogen een aantal zaken en vergoedingen belastingvrij aan werknemers verstrekken. Deze vergoedingen worden aftrekbare kosten genoemd en worden binnen de Werkkostenregeling (WKR) geregeld. Binnen de WKR is er sprake van gerichte vrijstellingen en een vrije ruimte. Wat is uw vrije ruimte en welke vergoedingen vallen onder gerichte vrijstellingen?

Wat is vrije ruimte?

Werkgevers mogen een percentage van uw totale fiscale loon besteden aan extra zaken en vergoedingen en daarover hoeft geen belasting te worden betaald. Dit heet vrije ruimte. Werkgevers hoeven dus geen belasting te betalen over het percentage vrije ruimte dat voor u geldt. Het bedrag aan vrije ruimte van uw loon kan op twee manieren worden uitbetaald:

* Via een eenmalige onbelaste bonus voor werknemers; of
* Bestaande belaste toeslagen onbelast uit te keren.

Hoe hoog is de vrije ruimte in 2022?

Volgens het Handboek Loonheffingen geldt in 2022 een vrije ruimte van:
* Fiscaal loon tot en met € 400.000: 1,7% vrije ruimte.
* Fiscaal loon hoger dan € 400.00: 1,18% de vrije ruimte.

Voordelen vrije ruimte

Omdat er over de bedragen in de vrije ruimte geen belasting hoeft te worden betaald, betaalt jouw werkgever geen sociale lasten over deze bedragen. En jij als werknemer hoeft geen loonheffing af te dragen over het bedrag.

 

Wat zijn gerichte vrijstellingen?

Gerichte vrijstellingen zijn zaken die werkgevers onbelast kunnen vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen aan werknemers en deze gaan ook niet van uw vrije ruimte. Er hoeft er geen belasting over te worden betaald en over het algemeen geldt dat deze zaken en vergoedingen te maken hebben met het goed kunnen uitvoeren van uw werk.

Welke kosten kunnen werkgevers onbelast vergoeden?

Werkgevers kunnen dus een aantal vergoedingen onbelast aan u verstrekken. De belastingdienst heeft normbedragen vastgesteld en deze staan in het Handboek Loonheffingen. Voorbeelden van gerichte vrijstelling vergoedingen (die dus niet onder de vrije ruimte vallen) zijn:

* vervoer (kilometervergoeding);
* tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking, zoals overnachtingen tijdens dienstreizen
en maaltijden;
* cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke voor het onderhouden en verbeteren van de kennis
en vaardigheden voor uw het werk, of inschrijving in een beroepsregister e.d.;
* studie- en opleiding;
* verhuizingen voor de dienstbetrekking (verhuiskosten)
* noodzakelijke gereedschappen, computers, internet, telefoon en andere communicatiemiddelen;
* korting op producten uit eigen bedrijf;
* arbovoorzieningen;
* hulpmiddelen;
* VOG (verklaring omtrent gedrag);
* Kerstpakket;
* Consumpties en maaltijden;
* Cadeaus en andere geschenken;
* Werkkleding.

Extra aftrekposten voor werkgevers

Werkgevers kunnen voor bepaalde werknemers, zoals ouderen en arbeidsgehandicapten, extra aftrek ontvangen zoals een premiekorting of premievrijstelling in verband met de loonbelasting. Er gelden diverse subsidieregelingen zoals onder andere Loonkostenvoordelen (LKV) voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers, Lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werknemers met een laag inkomen, proefplaatsingen, Loondispensatie voor Wajongers,  of herplaatsing van  arbeidsgehandicapte werknemers.