UWV – Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een overheidsinstantie en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de meeste werknemersverzekeringen.

Heb je al een tijd geen werk? Of wordt je binnenkort ontslagen? Ben je langdurig ziek of ben je zwanger? Heb je een arbeidsbeperking? Dan is het UWV de plek waar jij jouw uitkering werknemersverzekering zult moeten gaan aanvragen. Na het indienen van een aanvraag en toekenning van een uitkering werknemersverzekering, verzorgen zij ook de maandelijkse uitbetaling van deze uitkering op jouw bankrekening.

Welke werknemersverzekeringen voert het UWV uit?

• Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
• Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
• Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
• Werkeloosheidswet (WW)
• Ziektewet (ZW)
• Voorbereiding- en Starterskrediet
• Zwangerschapsverlof, Adoptie uitkering & Pleegzorguitkering (WAZO)
• Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

De inkomsten uit een uitkering (bijv. WWB, WW, WAO, Wajong, AOW, tegemoetkoming minimabeleid) zijn een standaard kostenpost op de Rekening en Verantwoording bij bewindvoering. Bewindvoerders dienen ieder jaar een rekening en verantwoording in te dienen bij de kantonrechter, ter verantwoording van het bewind. Als er sprake is van een familiebewindvoerder is het invullen van de R&V op basis van de bankafschriften een formaliteit.

Wat doet het UWV nog meer?
Naast het uitvoeren van de werknemersverzekeringen zorgen zij ook voor ondersteuning aan werkzoekenden en personen die langdurig ziek zijn, of een arbeidsbeperking bij het vinden van werk op de arbeidsmarkt en bij reïntegratie van bepaalde groepen uitkeringsgerechtigden. Het UWV werkt onder andere samen met gemeenten, werkgevers, wetenschappers, klanten en experts. Het doel is om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en op de juiste plek. Naast deze hoofdtaak verzamelt het UWV bijvoorbeeld ook gegevens voor andere (semi)overheidsinstanties over onder andere de arbeidsmarkt en andere arbeidgerelateerde zaken. Tot slot voert zij in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).