Waterschapbelasting

Waterschapsbelasting

Waterschapsbelasting is een belasting op het water dat een huishouden moet betalen voor het gebruik van de waterschapvoorzieningen in de regio waar men woont. Alle bewoners en eigenaren van gebouwen en terreinen in Nederland betalen mee aan het beheer en onderhoud van de Nederlandse watersystemen. De waterschapsbelasting wordt officieel geïnd door de waterschappen, maar de heffingen waterschapbelastingen worden soms ook door waterbedrijven of gemeentes geïnd.

Waarom betalen we waterschapsbelasting?

Waterschappen leggen deze verschillende heffingen op om hun werkzaamheden te bekostigen. De belangrijkste taken van de waterschappen zijn waterbeheersing (de zorg voor het juiste waterpeil voor landbouw, natuur, bewoners), waterkering (het tegengaan van overstromingen), en de zorg voor de waterkwaliteit. Naast deze taken beheren enkele waterschappen ook wegen en vaarwegen.

Waar bestaat de waterschapsbelasting uit?

Er zijn 3 soorten waterschapsbelasting:
1. Watersysteemheffing.
2. Zuiveringsheffing.
3. Verontreinigingsheffing.
4. Andere heffingen waterschapsbelasting.

Welke heffingen u moet betalen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Watersysteemheffing

Iedereen in Nederland moet meebetalen aan het beheer en onderhoud van het Nederlandse watersysteem, dit deel van de waterschapsbelasting is de watersysteemheffing. Met deze heffing betaalt u mee aan het voorkomen van wateroverlast en overstromingen. Maar bij het beheer van ons watersysteem hoort onder andere ook de zorg voor schoon oppervlaktewater. De verschillende waterwerken rondom de Nederlandse rivieren, maar ook de Deltawerken in Zeeland of dijkophoging aan de Noordzee, worden gefinancierd via de watersysteemheffing. We dragen allemaal bij aan een goed beheer van de Nederlandse waterkringloop én schoon drink- en oppervlaktewater.

Soorten watersysteemheffing
Er zijn verschillende soorten watersysteemheffing. Welke heffing u moet betalen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Watersysteemheffing ingezetenen: u betaalt watersysteemheffing ingezetenen wanneer u inwoner van Nederland bent en deze heffing geldt per huishouden en is een vast bedrag per jaar. Zelfs wanneer u verhuisd betaalt u deze belasting nog steeds. Het kan zijn dat het Waterschap uw bedrag echter verlaagt wanneer u bent verhuisd.

Watersysteemheffing gebouwd (watersysteemheffing eigenaren): u betaalt watersysteemheffing gebouwd, oftewel watersysteemheffing eigenaren, wanneer u eigenaar bent van 1 of meerdere gebouwen. De watersysteemheffing gebouwd is een percentage van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde) van uw (de) gebouw(en).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen
* Watersysteemheffing gebouwd binnendijks;
* Watersysteemheffing gebouwd buitendijks.

Watersysteemheffing ongebouwd: wanneer u (privé of zakelijk) een stuk(ken) grond bezit waar niet op gebouwd is dan betaalt u watersysteemheffing ongebouwd. Het bedrag wordt berekend op basis van de hectare(n) grond die u bezit. Hierin kan ook nog een onderscheid gemaakt worden:

* Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks;
* Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks;
* Watersysteemheffing ongebouwd wegen.

Wanneer u grond verpacht en dit is geregistreerd bij de pachtkamer dan kunt u de helft van de watersysteemheffing ongebouwd doorberekenen aan de pachter.

Watersysteemheffing natuurterrein: als u eigenaar van een natuurterrein bent dan betaalt u watersysteemheffing natuurterrein. Ook deze heffing wordt berekend op grond van de hectare(n) grond waar u eigenaar van bent.

* Watersysteemheffing natuurterreinen binnendijks;
* Watersysteemheffing natuurterreinen buitendijks.

Verschil watersysteemheffing binnendijks en buitendijksWaterschapsbelasting
Er zit dus een verschil tussen gebouwd binnendijks en gebouwd buitendijks, maar het verschil voor binnendijks en buitendijks wordt ook gemaakt voor watersysteemheffingen ongebouwd en voor natuurterreinen. Dit verschil wordt gemaakt in waterschappen waar er sprake is van een rivieren, dijken en polders. Zoals rondom de dijken langs de Maas, de Waal en de Rijn. Daar vormen de dijken de grens tussen binnendijks en buitendijks.

Zuiveringsheffing woonruimten
Voor het afvoeren van afvalwater via het riool betalen huishoudens waterschapsbelasting in de vorm van de zuiveringsheffing woonruimten. Het waterschap gebruikt de zuiveringsheffing voor het zuiveren van vervuild rioolwater in de zuiveringsinstallaties in het waterschap.

Wie betaalt er zuiveringsheffing?
De zuiveringsheffing woonruimten wordt opgelegd aan één van de gebruikers van een woonruimte, of aan diegene die woonruimte beschikbaar stelt (verhuurd) en als daarmee belastingplichtige van die woonruimte is. Wanneer u een bijvoorbeeld een kamer huurt en volgens de regels geen zelfstandige woonruimte (eigen douche, toilet en keuken) bewoont, dan hoeft u geen zuiveringsheffing te betalen. De aanslag zuiveringsheffing wordt in dit geval opgelegd aan de verhuurder. Mocht u onverwacht toch een aanslag zuiveringsheffing woonruimten ontvangen, dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Hoe hoog is de zuiveringsheffing?
Er wordt met twee soorten huishoudens gerekend bij zuiveringsheffing:

– Een éénpersoonshuishouden. Deze wordt aangeslagen voor één vervuilingseenheid zuiveringsheffing.
– Een meerpersoonshuishouden (twee of meer personen). Hierbij rekent het waterschap drie vervuilingseenheden zuiveringsheffing per meerpersoonshuishouden. Ook kinderen jonger dan 18 jaar tellen ook mee als bewoners van een huishouden.

Verontreinigingsheffing
Wanneer een gebouw niet is aangesloten op het riool, betaalt men verontreinigingsheffing. De hoogte van de verontreinigingsheffing worden op dezelfde wijze berekent als het bedrag voor zuiveringsheffing. Ook hier wordt gerekend met vervuilingseenheden op basis van  éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens.

Andere kosten Waterschapsbelasting
Naast bovengenoemde algemene heffingen kunnen waterschappen ook nog andere kosten waterschapsbelasting doorberekenen aan belastingplichtigen.

Heffing Wegenbeheer
Een waterschap kan besluiten om een aparte wegenheffing instellen. Vaak worden deze kosten bekostigd van wegaanleg en -onderhoud betaalt via de watersysteemheffing.

Niet-taakgebonden heffing
De waterschappen voeren ook taken uit die niet exact vallen onder één van de heffingen. Een waterschap kan ervoor kiezen deze taken te bekostigen uit de watersysteemheffing. Of men kan een apart niet-taakgebonden heffing doorrekenen aan de belastingplichtigen in het waterschap.

Wat is een vervuilingseenheid
Een vervuilingseenheid is de maatstaf die het waterschap gebruikt voor het berekenen van de hoogte van zuiverings- en verontreinigingsheffing. De hoogte van de belastingen wordt ermee bepaald. Eén vervuilingseenheid staat voor de gemiddelde vervuiling van water die 1 persoon per jaar veroorzaakt. Watervervuiling ontstaat bijvoorbeeld door de meest simpele dingen als de dagelijkse afwas, de was, het doortrekken van het toilet, douchen of de auto wassen en dergelijke.

Kwijtschelding, bezwaar en beroep

Hoogte waterschapsbelastingen?
De waterschappen bepalen de hoogte van de verschillende heffingen waterschap belastingen in hun waterschap. De hoogte van waterschapsbelasting is per waterschap verschillend. Bijvoorbeeld het bedrag watersysteemheffing ingezetenen (per woonruimte) in 2021 loopt uiteen van € 55,71 in het Waterschap Vallei en Veluwe tot € 123,29 in het Waterschap Hoogheemraadschap van Delfland.

Kwijtschelding mijn waterschapsbelasting
Wanneer u weinig inkomen heeft, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van uw aanslag waterschapsbelasting. Afhankelijk van de gemeente of het waterschap waar u onder valt kunt u kwijtschelding aanvragen. U kunt hierover meer informatie vinden op de websites van uw gemeente en/of het waterschap waar belastingplichtig bent.

Bezwaar aantekenen tegen mijn waterschapsbelasting
Wanneer u het niet eens bent met uw aanslag waterschapsbelasting dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de aanslag. De meest voorkomende redenen om bezwaar te maken tegen de aanslag waterschapsbelasting zijn:
* Er iets niet klopt op in uw aanslag;
* Wanneer u het niet eens bent met de extra kosten van een aanmaning of dwangbevel.

Hoe tekent u bezwaar aan?
Het is belangrijk dat u binnen 6 weken na de datum op de aanslag bezwaar aantekent bij de instantie die de aanslag uit heeft uitgebracht. Nadat u bezwaar heeft gemaakt dient u binnen 6 weken een uitspraak op uw bezwaar via de post te ontvangen. Afhankelijk van de instantie hoeft u soms de aanslag niet te betalen (uitstel van betaling) totdat u de uitspraak heeft ontvangen. Check dit goed, want niet alle instanties gunnen automatisch uitstel van betaling.

In beroep tegen uitspraak op bezwaar?
Als u niet eens bent met de uitspraak op bezwaar dan kunt u nog beroep aantekenen bij de rechtbank. De rechter zal uw bezwaar opnieuw beoordelen. Zorg dat u uw beroep binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak op uw bezwaar per post naar de correct rechtbank verstuurt.

Verschil rekening drinkwater, rioolheffing en waterschapsbelasting

Wat is het verschil tussen waterschapsbelasting en de rekening voor drinkwater?
Waterschapsbelasting is iets anders dan de rekening drinkwater. De rekening drinkwater is de factuur voor het verbruikte aantal liters drinkwater van uw huishouden. Een deel van de kosten voor het drinkwater zijn onder andere de verbruikskosten (liters of eenheden), 9% BTW van de verbruikskosten, vaste kosten per jaar voor het beheer en onderhoud van de waterleidingen, belasting op leidingwater (BOL). U betaalt de rekening voor het drinkwater aan het waterbedrijf in uw regio.

Wat is het verschil tussen waterschapsbelasting en rioolheffing (rioolrecht kosten)?
De rioolheffing kosten vallen ook niet onder de waterschapsbelasting. Rioolheffing is een belasting in Nederland die geheven wordt door een gemeente voor (de mogelijkheid tot) het gebruik van de riolering. Rioolheffing wordt door uw gemeente geheven en niet door het waterschap.  De opbrengsten uit rioolheffing worden gebruikt voor het onderhoud en vernieuwing van de riolering in uw gemeente. Er zijn 4 categorieën belastingplichtigen bij het heffen van rioolrecht kosten:

Wie betaalt rioolheffing?
De rioolheffing is een percentage van de WOZ-waarde. De percentages en/of bedragen rioolheffing kosten zijn per gemeente verschillend. De gemeente bepaald de rioolrecht kosten en deze er zijn 4 categorieën:
* eigenaar woning;
* gebruiker woning;
* eigenaar niet-woning;
* gebruiker niet-woning.

De Nederlandse Waterschappen

De 21 Nederlandse waterschappen zorgen dus voor voldoende water in Nederland, voor schoon water bij ons thuis en voor waterveiligheid, door onder andere de bouw, het versterken en onderhoud van dijken en zeewaterweringen in Nederland.

Waterschap Aa en Maas met het hoofdkantoor in Den Bosch;
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht met het hoofdkantoor in Amsterdam;
Waterschap Brabantse Delta met het hoofdkantoor in Breda;
Waterschap De Dommel met het hoofdkantoor in Boxtel;
Waterschap Delfland met het hoofdkantoor in Delft;
Waterschap Drents Overijsselse Delta met het hoofdkantoor in Zwolle;
Waterschap Hollands Noorderkwartier met het hoofdkantoor in Heerhugowaard;
Waterschap Hollandse Delta met het hoofdkwartier in Ridderkerk;
Waterschap Hunze en Aa’s met het hoofdkwartier in Veendam;
Waterschap Limburg met het hoofdkwartier in Roermond;
Waterschap Noorderzijlvest met het hoofdkwartier in Groningen;
Waterschap Rijn en IJssel met het hoofdkwartier in Doetinchem;
Waterschap Rijnland met het hoofdkwartier in Leiden;
Waterschap Rivierenland met het hoofdkwartier in Tiel;
Waterschap Scheldestromen met het hoofdkwartier in Middelburg;
Waterschap Schieland en de Krimpenerwaard met het hoofdkwartier in Rotterdam;
Waterschap Stichtse Rijnlanden met het hoofdkwartier in Houten;
Waterschap Vallei en Veluwe met het hoofdkwartier in Apeldoorn;
Waterschap Vechtstromen met het hoofdkwartier in Almelo;
Wetterskip Fryslân met het hoofdkantoor in Leeuwarden;
Waterschap Zuiderzeeland met het hoofdkwartier in Lelystad.