Eigen Bijdrage WLZ

WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg. Vanuit de WLZ wordt de zorg geregeld voor mensen die voor langere tijd verzorgd moeten worden, zowel voor thuiswonenden als mensen die in een instelling, verpleeg-/verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg wonen. Wie heeft recht op WLZ? Waar en hoe vraag je WLZ aan? Hoe werkt WLZ? Welke eigen bijdrage WLZ moet ik betalen? Hoe ontvang ik langdurige zorg?

Wanneer kom je in aanmerking voor WLZ?

WLZ betekenis? Er zijn duidelijke voorwaarden opgesteld in de wet langdurige zorg en jouw situatie dient aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen. Je hebt recht op langdurige zorg wanneer er sprake is van:
* Een aandoening, stoornis of handicap. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een lichamelijke (somatische) ziekte, psychogeriatrische problemen (bijvoorbeeld dementie of Alzheimer), verstandelijke beperking, lichamelijke of zintuigelijke handicap of psychiatrische problemen.
* En je hebt 24 uur per dag zorg in de buurt nodig, of permanent toezicht is noodzakelijk. Je hebt iemand in de omgeving nodig die jou in de gaten houdt, omdat je niet meer voor jezelf kunt. Of omdat je zelf niet goed meer kunt inschatten wanneer je hulp nodig hebt.
* Tot slot dient deze zorg blijvend te zijn, omdat er helaas geen kans meer tot verbetering of herstel in jouw situatie mogelijk is.

Hoe en waar kan ik WLZ regelen?

Wanneer je voldoet aan de bovenstaande voorwaarden en je hebt recht op langdurige intensieve zorg, dan dient je een WLZ indicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Je krijgt hier, over het algemeen hulp bij, van een cliëntondersteuner vanuit de Wmo (bijvoorbeeld vanuit de wijk- of buurtzorg). Het CIZ beoordeelt of je voldoet aan de voorwaarden. Het CIZ beslist in principe binnen 6 weken op de aanvraag.

WLZ indicatie aanvragen

Je dient zelf officieel de WLZ indicatie aan te vragen. Een WLZ indicatie is levenslang geldig. Na de toekenning van een indicatie kunt je ‘niet meer terugkeren’ naar bijvoorbeeld langdurige zorg via de zorgverzekeraar of gemeente. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een gezondheidssituatie aanzienlijk verbeteren, waardoor de gezondheidssituatie niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Indicatie aanvraag zelf invullen of iemand machtigen

Je betaalt een eigen bijdrage WLZ zorg, en daarom dien je de aanvraag persoonlijk (online via DigiD) te ondertekenen of je kunt iemand machtigen om dit voor jou te doen. Sommige personen kunnen niet zelf tekenen of iemand machtigen. Een wettelijke vertegenwoordiger zal in deze gevallen de aanvraag WLZ moeten indienen. Volgens de wet langdurige zorg kunnen alleen benoemde vertegenwoordigers, namelijk bewindvoerders, curator, mentor (wettelijk vertegenwoordigers) of gemachtigden in een levenstestament/volmacht deze aanvraag officieel indienen.

Indicatiebesluit WLZ

De aanvraag voor langdurige intensieve zorg (WLZ) dient digitaal te gebeuren bij het CIZ. Het CIZ checkt of alle informatie volledig is en beslist in principe binnen 6 weken op de aanvraag. Het CIZ zal haar besluit mondeling toelichten en je ontvangt (in principe) binnen zes weken het besluit, per brief. Het zorgkantoor ontvangt ook een bericht.

Wat staat er in het indicatiebesluit WLZ?

De volgende punten staan in ieder geval in het WLZ indicatiebesluit:
* Het zorgprofiel. Welke zorgbehoefte heb jij?
* Per welke datum heeft je recht op langdurige zorg. Dit kan ook met terugwerkende kracht zijn.
* Waar je de WLZ zorg wilt ontvangen. Thuis of in een zorginstelling? Bij WLZ thuis kan er bijvoorbeeld gekozen worden uit een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt). U kunt uw zorg ook zelf regelen via een persoonsgebonden budget (pgb) of een combinatie van een pgb en/of een vpt/mpt.

Hoe regel je de zorg?

Over het algemeen ontvang je al ondersteuning van een zorgkantoor bij u in de regio, voordat de aanvraag wordt ingediend. Zij zullen de zorg samen met jou gaan regelen. Als je echter nog geen contactpersoon bij een zorgkantoor hebt, dan zal het zorgkantoor dat jouw indicatiebesluit heeft ontvangen, contact met jou opnemen en samen met jou bekijken en beslissen hoe jouw zorg geregeld gaat worden.

Eigen bijdrage WLZ

Voor zorg uit de WLZ dient er een eigen bijdrage WLZ betaalt te worden vanaf 18 jaar en ouder. De WLZ eigen bijdrage is een vorm van eigen bijdrage ziektekosten of eigen risico ziektekosten. De eigen bijdrage WLZ betaal je aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Zodra je zorg ontvangt vanuit de WLZ, zal jouw zorginstelling of het zorgkantoor jouw gegevens naar het CAK sturen en vanaf dat moment betaal je een eigen bijdrage aan het CAK.  Het CAK berekent ook de hoogte van het bedrag.

Hoogte eigen bijdrage WLZ

Het CAK berekent jouw eigen bijdrage aan de hand van de volgende gegevens:
* Jouw inkomen;
* Jouw vermogen;
* Jouw leeftijd;
* De samenstelling van je huishouden;
* De benodigde zorg.

Soorten eigen bijdrage WLZ

De wet langdurige zorg kent twee soorten eigen bijdragen:
* de lage eigen bijdrage;
* de hoge eigen bijdrage.

Welke vorm eigen bijdrage je moet betalen, hangt af van de zorg die je ontvangt en jouw persoonlijke situatie. Over het algemeen geldt dat men een lage eigen bijdrage betaalt als men thuis langdurige zorg ontvangt. Wanneer men in een zorginstelling of beschermd woont, zal er een hoge eigen bijdrage worden berekend. Er zijn uitzonderingen. De eerste vier maanden bij verblijf in een instelling wordt de lage eigen bijdrage berekend. Na deze vier maanden gaat de hoge eigen bijdrage gelden. Er is een verschil in de berekeningsmethodiek van de lage en hoge eigen bijdrage.

Verschillende berekeningsmethodiek van de lage en hoge eigen bijdrage

Als je vermogen hebt zoals bijvoorbeeld spaargeld of beleggingen dan telt een deel van jouw vermogen extra mee in de berekening van de eigen bijdrage WLZ. Dit is de vermogensinkomensbijtelling.

Bij de lage eigen bijdrage WLZ gebruikt het CAK een percentage van jouw inkomen en een deel van jouw vermogen (de vermogensinkomensbijtelling). Het meetellende percentage voor de lage eigen bijdrage is 10%. De vermogensinkomensbijtelling voor de hoge eigen bijdrage is 4%.

Uitzonderingen betaling van de hoge eigen bijdrage

Er zijn uitzonderingen voor wat betreft het betalen van de hoge bijdrage WLZ. In sommige gevallen zal een lage bijdrage worden berekend in plaats van de hoge bijdrage voor opname in een instelling voor langdurige zorg of een instelling voor beschermd wonen.

De volgende uitzonderingen gelden:
* Wanneer je voorziet in de kosten voor onderhoud van één of meerdere minderjarige kinderen. Je ontvangt bijvoorbeeld kinderbijslag of jouw kind ontvangt studiefinanciering;
* Je hebt, een partner die thuis blijft wonen.

Voor welke zorg betaalt je een eigen bijdrage WLZ?

Je betaalt een WLZ eigen bijdrage voor onder andere:
* De zorg voor het volledig verblijf in een zorginstelling. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicapten;
* Het deeltijdverblijf: verblijf van een aantal dagen in de week in een zorginstelling;
* De overbruggingszorg: een volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt);
* Een pgb voor zorg vanuit de WLZ;
* Jouw verblijf in een instelling voor beschermd wonen. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar de eigen bijdrage is hetzelfde als voor de WLZ;
* Jouw verblijf in een ziekenhuis, omdat je wacht op een plek in een zorginstelling.